สพป.นศ. 2    I   รับ - ส่ง หนังสือราชการ สพป.นศ. 2   l   กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.     สนง.ก.ค.l    คุรุสภา    สมศ.  l   สทศ.  l

 
 
 

 
 

นายสันติ  แสงระวี
ผอ.สพป.นศ.2

 
 

 
 

นายจำเริญ  พรหมมาศ
รอง ผอ.สพป.นศ.2
 
 

 
 

 
 

นางประชุมพร  ไศลแก้ว

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

ภาระงาน

      วิสัยทัศน์

   พันธกิจ

   เป้าประสงค์

   กลยุทธ์

   ทำเนียบบุคลากร

   โครงสร้างสายงาน

ขอบข่ายภารกิจ

  งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ

      เขตพื้นที่การศึกษ

   งานวางแผนอัตรากำลัง

      และกำหนดตำแหน่ง

  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  งานบำเหน็จความชอบ

     ละทะเบียนประวัติ

  งานพัฒนาบุคลากร

  งานวินัยและนิติการ

  งานธุรการ

หน่วยงาน สพป.นศ. 2

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
   เอกชน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

กลุ่มบริหารการเงินและ
   สินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นศ. 2

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

เป้าประสงค์
กลยุทธ์

โครงสร้างสายงาน

ทำเนียบบุคลากร

โครงสร้างสายงาน / ขอบข่ายภารกิจ

 งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

 งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

 งานพัฒนาบุคลากร

 งานวินัยและนิติการ

 งานธุรการ

ประกาศ / ข่าว / ประชาสัมพันธ์

 

หนังสือราชการจาก สพป.นศ.2 ถึง โรงเรียนในสังกัด

ภาพกิจกรรม

 

Web Master :   PersonNST2   Copyright  :  2012

Best  For  Browser  :  Netscape  Opera  |   Safari |  Internet  Explorer 8  |  Firefox  :  Display  1024 X 768  Full Screen   (F11)